Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Phòng Cháy Chữa Cháy
 • Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
 • Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
 • TÌM THẤY 25 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  2
  Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  3
  Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  4
  Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  5
  Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  6
  Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  7
  Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  8
  9
  Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  10

  TỈ LỆ ĐÃ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2019
  TỈ LỆ ĐÃ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2019